RODZINY WSPIERAJĄCE

 

Informacja dla wszystkich rodzin, które chciałyby wspierać i pomagać  rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach  zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli rodziny wspierającej.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika  ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

  • istnieje problem alkoholowy,
  • nie ma stałego źródła utrzymania,
  • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
  • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
  • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
  • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Dzisiaj przy współpracy z KPP Słubice trafiliśmy już do pierwszych seniorów w ramach akcji „ Seniorze nie daj się oszukać”.