UWAGA!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przywrócił bezpośrednią obsługę petentów.
Należy jednak pamiętać, że osoby przychodzące do Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do przestrzegania niezbędnych środków ostrożności, tj. zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania odpowiedniej odległości od innych osób.
W przypadkach, w których jest to możliwe, nadal zalecamy załatwianie spraw przez internet , pocztę elektroniczną , w formie korespondencji tradycyjnej lub telefonicznie.

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym pociechom w dniu ich święta „ Dnia Dziecka”
ODLICZAMY do 12.00😉🤗
paczuszki zawitają w 3 wskazanych przez nas punktach 😉🤗
Płac Bohaterów -park
Płac Wolności -park
Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Mamy nadzieję, że choć troszkę radości sprawiliśmy naszym pociechom

 

OPS.021.03.2020.AD

 

Zarządzenie Nr 03/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
z dnia 11 maja 2020 r.

 

w sprawie ustanowienia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania

 

Na podstawie art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1040) i § 44 ust. 2 Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (Zarządzenie nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z  dnia 16 czerwca 2009 r.) - zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Ustalam dzień 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
  • 2. Odpracowanie dnia wolnego od pracy, o którym mowa w § 1 nastąpi
    dnia 06 czerwca 2020 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.
  • 3. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez umieszczenie na stronach: https://opsslubice.bip.gov.pl/, www.opsslubice.pl
    i wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych
    do budynku jednostki.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.