Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje P...
12 Lis 2019 09:42

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje PRACOWNIKA SOCJALNEGO   Forma zatrudnienia:  [ ... ]

Ustanowienia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społec...
07 Lis 2019 07:46

OPS.21.18.2019.AD   Zarządzenie Nr 18/2019
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
z [ ... ]

JADŁODZIELNIA
23 Paź 2019 12:28

Chcieliśmy wszystkich poinformować, że JADŁODZIELNIA stoi i ma się dobrze, nikt jej nie dewastu [ ... ]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  2

 

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie
  na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania
  tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie
  się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy
  przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
  oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
  i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych
  na podniesienie jakości życia.

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260)”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą
lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem w treści „Nabór na pracownika socjalnego” do dnia 30.11.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje  ASYSTENTA  RODZINY

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  1

 

Zadania:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w nabywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych     i wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających
  na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi
  się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • realizacja zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin
  „za życiem”.

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260)”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą
lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem w treści „Nabór na pracownika socjalnego” do dnia 30.11.2018 r.

Słubice, dnia 06 listopada 2018 r.

 

 

OPS.110.3.2018

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 1. dodatków mieszkaniowych i energetycznych

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Słubicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych
  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych;
 • brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wakującym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia.
  1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, ustaw dotyczących pomocy społecznej oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej;
 • odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność;
 • nieposzlakowana opinia;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Office oraz programów specjalistycznych do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 • doświadczenie w pracy z ludźmi;
 • umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz deklaracji o dochodach
   dodatków mieszkaniowych,
  • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz deklaracji o dochodach
   dodatków energetycznych,
  • wyliczanie dodatków mieszkaniowych na podstawie złożonych wniosków
   i deklaracji o dochodach,
  • sporządzanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
  • sporządzanie postanowień, zaświadczeń oraz list wypłat i sprawdzanie
   ich poprawności z decyzją,
  • sporządzanie zbiorczej listy gotówkowej i listy przelewów wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz sprawdzanie ich zgodności z decyzją,
  • terminowe opracowywanie całościowe dokumentacji w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych i energetycznych w tym odwołań od wydanych decyzji,
  • prowadzenie komputerowej bazy danych dot. osób pobierających
   i ubiegających się o dodatki mieszkaniowe za pomocą programu komputerowego,
  • prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji, postanowień i zaświadczeń,
  • udzielanie informacji w sprawach dot. dodatków mieszkaniowych
   i energetycznych,
  • sporządzanie wykazów zaległości, zobowiązań oraz zaangażowania środków finansowych dla potrzeb księgowości,
  • kompletowanie dokumentów osób wnoszących odwołania od decyzji
   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
 • wymiar czasu pracy – pełny etat;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • narzędzia i materiały pracy – komputer, oprogramowanie, urządzenia
  i materiały biurowe;
 • miejsce wykonywania pracy – budynek Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Słubicach;
 • w budynku nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy. Drzwi o odpowiedniej szerokości zapewniają dostęp do budynku, pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych;
 • kontakty bezpośrednie telefoniczne z klientami Ośrodka;
 • praca w poniedziałek w godzinach 800 – 1600 , a od wtorku do piątku
  w godzinach: 700 – 1500 ;
 • wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach;
 • pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na okres do 6 miesięcy
  z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej zakończonej egzaminem, którego zdanie warunkuje dalsze zatrudnienie.
 1. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz informacje (np. CV)
   z podaniem danych osobowych, tj. imię (imiona) i nazwisko, adres
   do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • dokumenty poświadczające wykształcenie;
  • oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwa ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wakującym stanowisku;
  • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie
   z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r.
   w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 64, poz. 539) – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
   na stanowisko urzędnicze ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Dokumenty poświadczające wykształcenie  oraz inne dokumenty należy składać w postaci kserokopii. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Uwagi !

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie;
 2. dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
  na język polski;
 3. kandydat wybrany do zatrudnienia skierowany zostanie na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy;

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 6 „Wymagane dokumenty”. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty
oraz oświadczenia.

Odrzuceniu podlegają aplikacje, które wpłyną po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub są niekompletne.

Nie spełni wymogów formalnych kandydat, który nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu lub z przedstawionej dokumentacji spełnienie tych wymogów nie będzie wynikać.

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie
(z podanym adresem zwrotnym), na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach Pl. Wolności 17 F, 69–100 Słubice lub składać w siedzibie ośrodka – pokój nr 1 (sekretariat), w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godziny 1500. Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych”. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.slubice.pl/) oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 17F, 69-100 Słubice, telefon 95 758 2394;
 • administrator powołał Inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
  się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  95 758 60 46;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji
  na stanowisko urzędnicze ds. funduszu alimentacyjnego w Ośrodku
  Pomocy Społecznej w Słubicach na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. DZ. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami);
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.(po upływie
  terminu aplikacja zostanie zniszczona);
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych;
 • w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej