Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje - ASYSTENTA  RODZINY

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
  w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi
  się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa
  w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2.  posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
  z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
  z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
  poz. 821) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
  a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; (Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608)
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
  do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 8. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego;
 2. wysoka kultura osobista;
 3. równowaga emocjonalna;
 4. zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;
 5. mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 6. odporność na stres;
 7. asertywność;
 8. umiejętność pracy w zespole;
 9. uczciwość, systematyczność, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność;
 10. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był i niej jest pozbawiony władzy rodzicielskiej
  oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 10. wobec kandydatów, którzy nie są obywatelami polskimi, ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo
  do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej;
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
  danych osobowych (Dz. U   z 2019 r. poz.1781) oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 12. oświadczenie, że kandydat nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, zaś kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Warunki pracy:

 • określenie stanowiska – asystent rodziny;
 • forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony (wymiar etatu cały);
 • przewidywany okres zatrudnienia – od dnia zawarcia umowy na rok kalendarzowy
  (z możliwością kontynuowania umowy);
 • wykonywanie pracy na terenie gminy Słubice.

 

Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.  

Asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach osobiście (w zamkniętej kopercie) lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: Nabór na asystenta rodziny” na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

w terminie – do odwołania

 

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 • Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Słubicach
  (adres: Wolności 17 F, 69-100 Słubice, tel. 95 758 23 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
  za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.
 • W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 1. 1 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221§ 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.);
 2. 2 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. 3 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.
  • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  • Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej wycofaniem.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 2211
   oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.