Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  1

 

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
  oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie.

 

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)”.

 Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą na adres Ośrodka lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem w treści „Nabór na pracownika socjalnego”  do dnia 31.08.2023 r.

 

Słubice, dnia 17.03.2023 r.

Aby otrzymać refundację podatku VAT należy złożyć wniosek oraz fakturę za dostarczenie paliw gazowych i potwierdzenie jej zapłaty. Refundacja podatku VAT obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do każdej zapłaconej faktury za ten okres należy złożyć osobny wniosek.

 

To refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury rozliczeniowej za dostarczenie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 18 - 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687)

 

KTO JEST  UPRAWNIONY DO SKORZYSTANIA Z REFUNDACJI PODATKU VAT?

Refundację podatku VAT otrzyma osoba:

 1. wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 21 grudnia 2022 r.

       Czy jest możliwy wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r.?

       Tak, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB, np.:

 • wymiany pieca na piec gazowy,
 • przyłączenia nowego gospodarstwa domowego do sieci gazowej
 1. spełniająca kryterium dochodowe.

         Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:

 • 2100 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym.
 1. Jest stroną w umowie z dostawcą gazu.

 

 

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI PODATKU VAT?

Aby otrzymać refundację podatku VAT należy złożyć wniosek oraz fakturę za dostarczenie paliw gazowych i potwierdzenie jej zapłaty.

Faktura musi być fakturą rozliczeniową  za faktyczne zużycie gazu.

Refundacja podatku VAT obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r.

Do każdej zapłaconej faktury za ten okres należy złożyć osobny wniosek.

 

Wnioski w formie papierowej można złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

   Plac Wolności 17F, pokój nr 9

 

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 (należy wydrukować wniosek, wypełnić go, podpisać, zeskanować i przesłać jako załącznik w formacie PDF lub txt.)

 Wniosek można również przesłać na  adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach
Plac Wolności 17F

69-100 Słubice

     (decyduje wówczas data wpływu wniosku do urzędu).

Burmistrz Słubic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023 -2025. W  związku z tym zapraszamy mieszkańców gminy Słubice oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które będą trwały do dnia 20 marca 2023 r.

 

Konsultacje odbywają się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2023 r., poz.40);
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
 3. Uchwały nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt aktu normatywnego: Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023 - 2025.

W ramach konsultacji  zachęcamy do zgłaszania uwag lub propozycji oraz zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym mającym na celu przedyskutowanie wyżej wymienionego dokumentu.

 

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w następujący sposób:

 1. Przyjmowanie wniosków i uwag na formularzu konsultacji, które są dostępne wraz z przedstawionymi do konsultacji dokumentami:
 • na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Słubicach: slubice.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach;
 1. Zamieszczeniu informacji o konsultacjach społecznych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17F;
 2. Organizacji otwartego spotkania dla mieszkańców gminy, które odbędzie się17 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej wSłubicach, pl. Wolności 17.

 

Wnioski do projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023 -2025  dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, można przekazać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., drogą korespondencyjną na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pl. Wolności 17 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach a także podczas spotkania otwartego, które odbędzie się się17 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

Wnioski i uwagi można składać według załączonego formularza konsultacji.

Miesiąc

Data

Styczeń

18.01.2023

Luty

17.02.2023

Marzec

17.03.2023

Kwiecień

18.04.2023

Maj

18.05.2023

Czerwiec

16.06.2023

Lipiec

18.07.2023

Sierpień

18.08.2023

Wrzesień

16.09.2023

Październik

18.10.2023

Listopad

17.11.2023

Grudzień

18.12.2023