Miesiąc

Data

Styczeń

18.01.2023

Luty

17.02.2023

Marzec

17.03.2023

Kwiecień

18.04.2023

Maj

18.05.2023

Czerwiec

16.06.2023

Lipiec

18.07.2023

Sierpień

18.08.2023

Wrzesień

16.09.2023

Październik

18.10.2023

Listopad

17.11.2023

Grudzień

18.12.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach podejmuje próbę rozpoznania zapotrzebowania na teleopiekę -opaski bezpieczeństwa dla osób w wieku 65 +.

Opaski bezpieczeństwa z funkcją ratunkową pozwalającą weryfikować podstawowe czynności życiowe (tętno, zdarzenia alarmowe, sygnał SOS) oraz komunikować się z numerem alarmowym i centrum teleoopieki.

W celu zgłoszenia chęci przystąpienia do programu prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do 13 stycznia 2023r

Drodzy mieszkańcy,


Zwracamy się do Państwa z prośbą o sygnalizowanie niepokojących sytuacji zwłaszcza w przypadku osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Aby dotrzeć do tej grupy osób niepozostających pod naszą opieką, możemy liczyć tylko na Państwa czujność i zaangażowanie .

Telefon do kontaktu: 95758 23 94

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za dotychczasową współpracę.

Pamiętajmy RAZEM MOŻEMY ZAWSZE WIĘCEJ!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w tym zakresie, spełniające następujące kryteria:
1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osoby niepełnosprawne posiadające: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Program ma także zapewniać:
w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
1/ wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2/ wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej; w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z programu proszone są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice do dnia 09 listopada 2022r.
Kwalifikacja odbywać się będzie w oparciu o wytyczne programu.
Podstawą prawną programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r.poz. 1787 z późn.zm.).

Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu. Przyznanie usługi uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczby osób, które zechcą być jego uczestnikami.