Słubice, dnia 17.02.2020 r.

 

OPS.26.01.2020.AD

                                                         Zapytanie ofertowe

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2020.

Usługi świadczone dla dzieci

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice
tel. 095 758 23 94

 1. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 – wartość szacunkowa zamówienia
nie przekracza 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Terapeuta integracji sensorycznej

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych
  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:
  1. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  2. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   oraz zgodnie z zakresem określonym w :
  3. Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598
   z późn. zm.)
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  1. współpraca ze specjalistami w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji organizmu zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług
  2. szacowana średnia liczba usługobiorców: 1 osoba
  3. szacowana liczba godzin usług – 20 godziny na osobę t.j. w okresie obowiązywania umowy maks. 200 godzin łącznie

 

 • Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można
  jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną ilość,
  przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.
 1. Warunki dotyczące realizacji zamówienia będą zawarte w umowie zgodnie
  z treścią zapytania ofertowego z dnia 17.02.2020 r.
 2. Termin wykonania usługi – Usługa ciągła - od 1marca 2020r. do 31 grudnia 2020r. Świadczona na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę.
 3. Warunki przedmiotowe udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikających z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
  z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
  (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
 2. opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia
  w treści oferty o spełnianiu warunku
 3. opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku
  oraz dokumentów potwierdzających kwalifikację.
 • Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu
 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:
  1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny – Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty
  i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
 3. Kryteria oceny oferty – przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami – cena – waga 100 %.
 4. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, pok. nr 1
  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Oferta na usługi specjalistyczne dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi”
  .
  Ofertę można składać drogą pocztową
  lub osobiście, wyłącznie na formularzu.

 

 1. „TREŚĆ OFERTY” będącymi załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. do godziny 12:00. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać
  od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w pkt. 5.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://opsslubice.pl

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Monika Cichecki tel. 095 758 23 94

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:
 2. zał. nr 1 – druk treść oferty
 3. zał. nr 2 –  druk – rozliczenie
 4. zał. nr 3 – druk – wykaz osób
 5. zał. nr 4 – druk karta realizacji usług
 6. zał. Nr 5 – wzór umowy
 7. Zamawiający może wzywać do złożenia brakujących dokumentów
  lub wyjaśnienia treści oferty.
 8. Zamawiający może bez podawania przyczyn unieważnić postępowanie. Z tytułu powyższego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.


Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego

OPS.26.01.2020.AD

Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach
Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice