17 czerwca 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach będzie zamknięty.

Informujemy, że odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę dnia 11 czerwca 2022 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach podejmuje próbę rozpoznania zapotrzebowania na teleopiekę -opaski bezpieczeństwa dla osób w wieku 65 +.

Opaski bezpieczeństwa z funkcją ratunkową pozwalającą weryfikować podstawowe czynności życiowe (tętno, zdarzenia alarmowe, sygnał SOS) oraz komunikować się z numerem alarmowym i centrum teleoopieki.

W celu zgłoszenia chęci przystąpienia do programu prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do 13 stycznia 2023r

 


OPASKI DLA SENIORÓW:

--

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY „ KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 W GMINIE SŁUBICE

 

Ruszamy z Programem dla Seniorów

Po raz pierwszy na terenie Gminy Słubice realizowana będzie TELEOPIEKA dla seniorów .

Zapraszamy chętnych Seniorów (t.j. osoby w wieku 65 lat i więcej zamieszkujące na terenie Gminy Słubice bez względu na ich sytuację dochodową, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia) do objęcia bezpłatnym wsparciem w ramach ,,opieki na odległość".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przystąpił do realizacji Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej .

Pierwszeństwo do objęcia wsparciem w ramach ,,opieki na odległość" mają Seniorzy chorujący, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

  • samotni lub samotnie gospodarujący,
  • zamieszkujący na terenach wiejskich,
  • prowadzący gospodarstwo domowe z drugą osobą
  • niepełnosprawną/przewlekle chorą.

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej dokona zakupu ,,opasek bezpieczeństwa" wraz z całodobową obsługą.

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym lub pod nr. telefonu 957582394 do dnia 15 kwietnia 2022r.

02 maja 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach będzie zamknięty.

Informujemy, że odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę dnia 21 maja 2022 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice
Liczba miejsc: 1
Zadania:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego pro wadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

Wymagania:
- wykształcenie zgodne z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 poz. 447) tj.:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu
pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia
określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi
lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi
lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne:
- CV,
- list motywacyjny.

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)”.

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą na adres Ośrodka lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w treści
„Nabór na asystenta rodziny” do dnia 30.04.2022 r.

 

Słubice, dnia 01.04.2022 r.