Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego 

 

 

Gmina Słubice przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Dofinansowanie projektu: 100%

Całkowita wartość projektu: 20 808,00 zł 

 

Wsparcie finansowe dla beneficjentów pochodzi w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Słubice.

 

Cel programu:

Zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Gminę Słubice, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej?

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 r.ż.
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

Forma realizacji opieki wytchnieniowej:

Opieka wytchnieniowa w Gminie Słubice w 2024 r. realizowana jest w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Tą forma zostały objęte dwie osoby.

 

Odpłatność

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności. 

 

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 • karta zgłoszenia do Programu. 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17F, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 15.00, tel. 95 777 04 10

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

Liczba miejsc:  2

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
  oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie kierunkowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie.

Dokumenty aplikacyjne:

 • CV,
 • list motywacyjny.

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą na adres Ośrodka lub drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem w treści „Nabór na pracownika socjalnego”  do dnia 31.12.2024 r.