Burmistrz Słubic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023 -2025. W  związku z tym zapraszamy mieszkańców gminy Słubice oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które będą trwały do dnia 20 marca 2023 r.

 

Konsultacje odbywają się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2023 r., poz.40);
  2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
  3. Uchwały nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt aktu normatywnego: Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023 - 2025.

W ramach konsultacji  zachęcamy do zgłaszania uwag lub propozycji oraz zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym mającym na celu przedyskutowanie wyżej wymienionego dokumentu.

 

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w następujący sposób:

  1. Przyjmowanie wniosków i uwag na formularzu konsultacji, które są dostępne wraz z przedstawionymi do konsultacji dokumentami:
  • na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Słubicach: slubice.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach;
  1. Zamieszczeniu informacji o konsultacjach społecznych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17F;
  2. Organizacji otwartego spotkania dla mieszkańców gminy, które odbędzie się17 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej wSłubicach, pl. Wolności 17.

 

Wnioski do projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Słubice na lata 2023 -2025  dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, można przekazać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., drogą korespondencyjną na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pl. Wolności 17 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach a także podczas spotkania otwartego, które odbędzie się się17 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

Wnioski i uwagi można składać według załączonego formularza konsultacji.

Miesiąc

Data

Styczeń

18.01.2023

Luty

17.02.2023

Marzec

17.03.2023

Kwiecień

18.04.2023

Maj

18.05.2023

Czerwiec

16.06.2023

Lipiec

18.07.2023

Sierpień

18.08.2023

Wrzesień

16.09.2023

Październik

18.10.2023

Listopad

17.11.2023

Grudzień

18.12.2023

Drodzy mieszkańcy,


Zwracamy się do Państwa z prośbą o sygnalizowanie niepokojących sytuacji zwłaszcza w przypadku osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Aby dotrzeć do tej grupy osób niepozostających pod naszą opieką, możemy liczyć tylko na Państwa czujność i zaangażowanie .

Telefon do kontaktu: 95758 23 94

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za dotychczasową współpracę.

Pamiętajmy RAZEM MOŻEMY ZAWSZE WIĘCEJ!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w tym zakresie, spełniające następujące kryteria:
1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osoby niepełnosprawne posiadające: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Program ma także zapewniać:
w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
1/ wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2/ wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej; w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z programu proszone są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice do dnia 09 listopada 2022r.
Kwalifikacja odbywać się będzie w oparciu o wytyczne programu.
Podstawą prawną programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r.poz. 1787 z późn.zm.).

Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu. Przyznanie usługi uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczby osób, które zechcą być jego uczestnikami.