Drodzy mieszkańcy,


Zwracamy się do Państwa z prośbą o sygnalizowanie niepokojących sytuacji zwłaszcza w przypadku osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Aby dotrzeć do tej grupy osób niepozostających pod naszą opieką, możemy liczyć tylko na Państwa czujność i zaangażowanie .

Telefon do kontaktu: 95758 23 94

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za dotychczasową współpracę.

Pamiętajmy RAZEM MOŻEMY ZAWSZE WIĘCEJ!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w tym zakresie, spełniające następujące kryteria:
1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osoby niepełnosprawne posiadające: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Program ma także zapewniać:
w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
1/ wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2/ wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej; w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z programu proszone są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice do dnia 09 listopada 2022r.
Kwalifikacja odbywać się będzie w oparciu o wytyczne programu.
Podstawą prawną programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r.poz. 1787 z późn.zm.).

Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu. Przyznanie usługi uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczby osób, które zechcą być jego uczestnikami.

Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Słubicach od 3 października 2022 r rusza z bezpłatnymi zajęciami z Języka Polskiego dla dzieci z Ukrainy, które przybyły do Polski po 23 lutego.


- Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 7-12 lat ;
- zajęcia odbywać się będą od 3 października w każdy piątek w godz. 16.30 18.00;
- miejsce spotkań to Placówka Wsparcia Dziennego na Oś. Świerkowym 2 D;
- liczba miejsc ograniczona;


ZAPISY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SEKRETARIACIE.

Serdecznie zachęcamy do udziału w zajęciach.

31 października 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach będzie zamknięty.

Informujemy, że odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę dnia 22 października 2022 r. w godzinach od 7:00 do 15:00.