Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2029 jest wieloletnim dokumentem programowym, który stanowi podstawę do realizacji pewnych wzorów działań, podejmowanych w celu poprawy negatywnych zjawisk społecznych występujących w danej społeczności.  Strategia powinna zawierać działania, które wpłyną na zapewnienie odpowiedniej jakości życia mieszkańców Gminy Słubice jak również  utrzymanie i rozwój funkcjonującego systemu pomocy społecznej. Podstawą formułowania założeń strategii jest diagnoza społeczna, w której zdefiniowano problemy społeczne i ich przyczyny oraz określono grupy społeczne zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Słubice ma formułę otwartego, ciągłego przewidywania i kreowania przyszłości. Będzie poddawana okresowej weryfikacji oraz modyfikacji  związanej z zachodzącymi zmianami  społeczno – ekonomicznymi. Pod wpływem tych zmian polska polityka społeczna ulega ciągłym przekształceniom w kierunku wzmocnienia indywidualnej aktywności jednostki.  W trakcie wdrażania Strategii pojawią się nowe, ważne zadania i cele, dlatego też  modyfikacja jest zjawiskiem pożądanym co stanowi idealny miernik efektywności działań i dążeń społeczności lokalnej.

WIECJE INFORMACJI W DOKUMENTACH PONIŻEJ