RODZINA WSPIERAJĄCA ?

 

Rodzina wspierająca jest instytucją powołaną do pomocy rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

JAKIE JEST ZADANIE RODZINY WSPIERAJĄCEJ ?

Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie m.in. w opiece i wychowaniu dziecka oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. Jej rolą jest pomoc rodzinie przezywającej kryzys w przezwyciężeniu trudności i pomoc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania. Dzięki działaniom rodziny wspierającej rozwijane są umiejętności opiekuńczo – wychowawcze rodziców jak i wspieranie integracji członków rodziny.

CEL RODZINY WSPIERAJĄCEJ ?

Celem jest aktywne pobudzenie członków rodziny do przezwyciężenia trudności a nie wyręczania rodziny wspieranej, współdziałanie w celu właściwej organizacji czasu członków rodziny, gospodarowania zasobami finansowymi, wychowania i opieki, kształtowania prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych. Rodzina wspierająca przenosi swoje wzorce, pokazuje prawidłowy model funkcjonowania rodziny. Formy pomocy sa bardzo różne i uzależnione od współpracy między zainteresowanymi rodzinami ( np.: zabieranie na wycieczki, zajęcia sportowe, wyjścia do kina, pomoc w nauce, racjonalne dysponowanie środkami finansowymi ).

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ?

Osoby spełniające funkcję rodziny wspierającej nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, jednakże w praktyce przewidujemy szereg wymogów , które musi spełnić taka rodzina ,np.:

- nie ma problemu z uzależnieniami;

- posiada stałe źródło dochodu;

- nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, nie ma i nie miała ograniczonej władzy rodzicielskiej;

- nie ma wyroków dotyczących braku realizacji obowiązku alimentacyjnego;

- członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

- członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej;

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ ?

Ustanowienie rodziny wspierającej poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Przykładowe kroki poprzedzające ustanowienie rodziny wspierającej:

- złożenie umotywowanego wniosku o rodzinę wspierającą w OPS;

- wywiad w miejscu zamieszkania przeprowadzony przez pracownika socjalnego;

- pozytywna opinia Kierownika OPS;

- bezpłatne szkolenie na terenie OPS;

- umowa zna podstawie , której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów ( bez dodatkowego wynagrodzenia ).