Aktualności

Zarządzenie Nr 04/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy S...
02 Lip 2020 06:54

OPS.021.04.2020.AD   Zarządzenie Nr 04/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
 [ ... ]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje PR...
30 Cze 2020 09:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje PRACOWNIKA SOCJALNEGO   Forma zatrudnienia:  [ ... ]

TARG WYMIANY
09 Cze 2020 11:41

W ŚRODĘ 10 CZERWCA 20 R W GODZ. 13.00 - 16.00 ODBĘDZIE SIĘ TARG WYMIANY TAK JAK ZAWSZE W OŚRODK [ ... ]

A A A

 

 • zaświadczenia o dochodzie za 2008 rok podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego (dotyczy okresu świadczeniowego 2009/2010),
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku 2008 (dotyczy okresu świadczeniowego 2009/2010),
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym uzyskanym w roku 2008 (dotyczy okresu świadczeniowego 2009/2010),
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
 • kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy,
 • akty urodzenia dzieci,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą ( w przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkującego poza terytorium RP ).