OPS.021.03.2021.AD

Zarządzenie Nr 03/2021

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dnia
wolnego od pracy w 2021 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(j. t. Dz. U. 2019 r. poz. 1040) oraz § 44 ust. 2 Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słubicach (Zarządzenie nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słubicach z dnia 16 czerwca 2009 r.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 07 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy w zamian
za przypadające w innym dniu niż niedziela święto „Święto Pracy”, występujące
w dniu 01 maja 2021 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. organizacji i kadr.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.