OPS.021.09.2020.AD

 

Zarządzenie Nr 09/2020
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
z dnia 17 listopada 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dnia wolnego od pracy w grudniu 2020 r.

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(j. t. Dz. U. 2020 poz. 1320) oraz § 44 ust. 2 Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (Zarządzenie nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z  dnia 16 czerwca 2009 r.) - zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian
    za przypadające w innym dniu niż niedziela święto Bożego Narodzenia, występujące w dniu 26 grudnia 2020 r.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. organizacji i kadr.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.