• zaświadczenia o dochodzie za 2008 rok podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego (dotyczy okresu świadczeniowego 2009/2010),
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku 2008 (dotyczy okresu świadczeniowego 2009/2010),
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym uzyskanym w roku 2008 (dotyczy okresu świadczeniowego 2009/2010),
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
 • kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy,
 • akty urodzenia dzieci,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą ( w przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkującego poza terytorium RP ).