500+ nowy okres

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na  okres zasiłkowy 2021/2022, będą przyjmowane:

    od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną,

    od 1 kwietnia 2021 r. – w siedzibie OPS w Słubicach

 

Jeśli w czasie pracy przebywasz za granicami kraju koniecznie wypełnij tą część wniosku:

Należy wypełnić tabelkę oraz jako załącznik dołączyć aktualna umowę o pracę (nie musi być tłumaczona). Dodatkowo wypełnij i dołącz następujące oświadczenie  albowiem twój wniosek zostanie przekazany do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu weryfikacji i wydania decyzji.

Pobierz oświadczenie:

Oferta Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin mieszczącego się w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 3-4, II piętro pokój nr 35.

Od 1 lutego w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 – 20.00 oraz w środy w godzinach 12.00-16.00 będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistek terapii uzależnień. W poniedziałki mieszkańcy gminy  będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji i udzielania wsparcia polegającego na motywowaniu do leczenia odwykowego, diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji zgodnie z obowiązującym systemem diagnostycznym, wspierania abstynencji oraz udziału w  treningach umiejętności psychologicznych, których będzie udzielać Pani Lidia Krzyżanowicz – instruktor terapii uzależnień oraz specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W wybrane środy (3 lutego, 17 lutego, 3 marca, 17 marca, 7 kwietnia, 21 kwietnia, 5 maja, 19 maja, 9 czerwca, 23 czerwca) będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji i wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych a także dla członków ich rodzin, które będzie prowadzić Pani Julita Szkudlarek- certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka w procesie szkolenia.

Godzinę przyjęcia proszę ustalić telefonicznie pod numerami telefonu: Pani Lidia Krzyżanowicz: 691531164, Pani Julita Szkudlarek: 733340517.

  OPS.110.01.2021.AD

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  3

 

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
  oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

UWAGA !!!

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres  od 01 czerwca 2021 roku do 31  maja 2022 roku będą przyjmowane:

 

 

drogą elektroniczną od dnia 01
lutego 2021 r.

• w formie papierowej od dnia 01
kwietnia 2021r.