Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  3

 

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;

OPS.021.03.2021.AD

Zarządzenie Nr 03/2021

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dnia
wolnego od pracy w 2021 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(j. t. Dz. U. 2019 r. poz. 1040) oraz § 44 ust. 2 Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słubicach (Zarządzenie nr 2/09 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słubicach z dnia 16 czerwca 2009 r.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 07 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy w zamian
za przypadające w innym dniu niż niedziela święto „Święto Pracy”, występujące
w dniu 01 maja 2021 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. organizacji i kadr.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  OPS.110.04.2021.AD

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

POMOCY BIUROWEJ

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  1

 

Zadania:

 • wynikające z ustawy o pomocy społecznej  dotyczące kierowania i ustalenia odpłatności
  za Domy Pomocy Społecznej, a w szczególności:
 • kompletowanie dokumentacji niezbędnej do umieszczenia osoby wymagającej całodobowych usług medycznych;
 • wystawianie decyzji skierowującej osobie wymagającej całodobowej opieki;
 • wysłanie decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
 • wystawianie decyzji uchylających i wygaszających pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
 • tworzenie harmonogramów wypłat dotyczących odpłatności za Domy Pomocy Społecznej;
 • comiesięczne generowanie listy wypłat dotyczącej pobytów w Domach Pomocy Społecznej;
 • sporządzanie umów z rodzinami dotyczących dopłat za odpłatność osób umieszczanych
  w Domach Pomocy Społecznej oraz przygotowywanie przypisu związanego z odpłatnością dla głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach;
 • przygotowywanie comiesięcznych zestawień odpłatności za Domy Pomocy Społecznej
  dla głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach.