Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży zakończona 19 listopada 2021r dobiegła końca a oto fotorelacja z podejmowanych działań w ramach tej kampani przez uczestników naszej Placówki Wsparcia Dziennego.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2029 jest wieloletnim dokumentem programowym, który stanowi podstawę do realizacji pewnych wzorów działań, podejmowanych w celu poprawy negatywnych zjawisk społecznych występujących w danej społeczności.  Strategia powinna zawierać działania, które wpłyną na zapewnienie odpowiedniej jakości życia mieszkańców Gminy Słubice jak również  utrzymanie i rozwój funkcjonującego systemu pomocy społecznej. Podstawą formułowania założeń strategii jest diagnoza społeczna, w której zdefiniowano problemy społeczne i ich przyczyny oraz określono grupy społeczne zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice

 

Liczba miejsc:  1

 

Zadania:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
  w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
  oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.